Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Ezúton tájékoztatom, hogy az elektronikus úton történő vásárlás, vagy hírlevélre történő önkéntes feliratkozás során megadott személyes adatait – kötelező és/vagy önkéntes, illetőleg statisztikai adatszolgáltatástól függően a Vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) az alábbiak szerint kezeli.

Kötelező adatszolgáltatás

 

A 2011. évi CXII. Tv. (Infotv.) 6. §. /1/ bek. „b” pontja alapján, termékvásárlás esetén kötelező az adatszolgáltatás és adatkezelés a létrejött szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyíthatósága érdekében – Bohemiasoft. s.r.o.(székhelye: 37001 Ceske Budejovice Rudolfovská tr.247/85, cégjegyzékszám: 28090403, adószám: CZ28090403), mint adatfeldolgozó útján – az érintett jogviszony bizonylatai megőrzésére előírt ideig.

Az adatkezelés során érintettek köre: webáruházban vásárlók.

Az Adatkezelő. mint eladó a vevői adatokat bizalmasan kezeli, azokat – az adatfeldolgozó kivételével – harmadik félnek kizárólag jogszabályban előírt kötelező esetben és okból adja ki.

Az adatgyűjtés célja: szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyíthatósága.

Az adatkezelés időtartama: határozott idő, jogviszony bizonylatai megőrzésére jogszabályban előírt idő.

Az adatok megismerésére kizárólag az Adatkezelő. mint eladó – illetőleg az adatfeldolgozó – és a házhozszállítást végző szervezet/ek/ arra jogosult munkatársai, a szükséges, indokolt és elégséges mértékben, szabályozott módon és ellenőrzötten jogosultak.

Kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

Adatok továbbítása:

-          Adatkezelő jogosult az általa kezelt személyes adatokat termékek házhozszállítással történő megrendelése estén alább megnevezett harmadik személy részére továbbítani.

-          Az adattovábbítás jogalapja: a vásárló hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

-          Az adattovábbítás célja: termékértékesítés házhozszállítással

-          A továbbított adatok köre: Név, cím, telefonszám, tranzakciós összeg.

-          Az adatokat a következő szállítóknak továbbítjuk: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi - Északi Ipartelep, Európa u. 2.

Önkéntes adatszolgáltatás

 

A webáruház böngészése során a látogatónak módja van feliratkozni a hírlevél megrendelőinek listájára. A feliratkozás során az adatszolgáltatás önkéntes.

Az önkéntes feliratkozás során megadott adatokat az adatkezelő bizalmasan kezeli, harmadik félnek – az adatfeldolgozó kivételével – kizárólag jogszabályban előírt kötelező esetben és okból adja át.

 

Az önkéntes adatkezelési hozzájárulását az adattulajdonos bármikor jogosult visszavonni és kezdeményezni adatai törlését, vagy módosítását. Az adattulajdonos kezdeményezése az adatai törlésére, módosítására az rc-modell@hotmail.com e-mail címen.

Az adatkezelő – az önkéntes adatkezelés esetén – az adattulajdonos módosítási, törlési kezdeményezését köteles legkésőbb a kezdeményezés kézhezvételétől számított egy munkanapon belül maradéktalanul teljesíteni.

Az adatkezelés során érintettek köre: webáruházba látogatók, akik az adatkezeléshez – adataik megadásával – önkéntesen hozzájárultak

Kezelt adatok köre: felhasználói név, e-mail cím

 

Az Adatkezelő a látogatók adatait bizalmasan kezeli, azokat – az adatfeldolgozó kivételével – harmadik félnek kizárólag jogszabályban előírt kötelező esetben és okból adja ki.

Az adatgyűjtés célja: kapcsolattartás a potenciális vevőkkel, tájékoztatók, küldése, igények felmérése

Az adatkezelés időtartama: határozatlan idő, az adattulajdonos törlési kezdeményezéséig

Az adatok megismerésére kizárólag a Vállalkozó mint eladó – illetőleg az adatfeldolgozással általa megbízott Bohemiasoft s.r.o.– arra jogosult munkatársai, a szükséges, indokolt és elégséges mértékben, szabályozott módon és ellenőrzötten jogosultak.

Statisztikai adatszolgáltatás

A webáruház böngészése folyamán technikai információkat rögzít az adatkezelő statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag statisztikai célból kezeli, harmadik félnek kizárólag jogszabályban előírt kötelező esetben és okból adja ki.

Jogi szabályozottság

 

Az adatkezelésre a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv., valamint különösen az alábbi jogszabályok előírásai az irányadók:

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
  • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
  • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  • 17/1999 (II.5.) korm. r., és az információs önrendelkezési jogról.

Az érintett adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelme

 

A vásárló – aki egyben az adatkezelés érintettje is – tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről az adatkezelőtől. A vásárló vonatkozó kérése estén, az adatkezelőnek tájékoztatást kell adnia arról, hogy milyen személyes adatokat milyen célból, mennyi ideig kezel a vásárlóval kapcsolatban, továbbította-e azokat, (ha igen, akkor milyen adatokat, kinek, milyen jogalapon, stb.) illetve, hogy az adatkezelés során igénybe vesz-e adatfeldolgozót.

 

Jogorvoslat

 

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

-          a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

-          a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

-          törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Adattulajdonos az Adatkezelő által meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

Az adattulajdonos a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

A hatóság elérhetősége: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá termékek megrendelése esetén az Adattulajdonos ráutaló magatartással elfogadja a Vállalkozó (Yousif Zaki Yassir) általános szerződési feltételeit, továbbá fenti adatkezelési elveket és szabályokat.

Mzk2Mzhk